Shany-Tech Academy

Shany-Tech Academy

כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בידוד ובדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 27.06.19
בהנחיית: מהנדסים אפי ג'רבי ושרון קיסר

ההרשמה נסגרה
כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בידוד ובדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 25.07.19
בהנחיית: מהנדסים אפי ג'רבי ושרון קיסר

להרשמה
כובע סיום

תרמוגרפיה וקרינה אינפרה אדומה

 • תיאוריה על טכנולוגיית התרמוגרפיה
 • עקרונות פיסיקליים
 • שימוש במצלמה תרמית ככלי לתחזוקה מונעת בחשמל באחזקת מבנים
 • שיטות עבודה ותפעול
 • סדנא חצי יומית בין השעות 09.00-12.30 , כולל כיבוד קל
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • עלות: 250 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 11.04.19
בהנחיית: מהנדס עודד אנוקוב, שני-טק

ההרשמה נסגרה
כובע סיום

תרמוגרפיה וקרינה אינפרה אדומה

 • תיאוריה על טכנולוגיית התרמוגרפיה
 • עקרונות פיסיקליים
 • שימוש במצלמה תרמית ככלי לתחזוקה מונעת בחשמל באחזקת מבנים
 • שיטות עבודה ותפעול
 • סדנא חצי יומית בין השעות 09.00-12.30 , כולל כיבוד קל
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • עלות: 250 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 20.06.19
בהנחיית: מהנדס עודד אנוקוב, שני-טק

להרשמה
כובע סיום

איכות חשמל – תיאורטי ומעשי

 • מושגים בסיסיים באיכות החשמל
 • הרמוניות במערכות חד/תלת פאזיות והשפעותיהן על רשת החשמל
 • שיטות להפחתת הרמוניות
 • שימוש בנתחי רשת והפקת דו"ח בדיקה
 • פתרונות לשיפור איכות החשמל במתקן לאחר ביצוע מדידות
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 09.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 04.04.19
בהנחיית: מהנדס שלמה אוחיון, שני-טק

ההרשמה נסגרה
כובע סיום

איכות חשמל – תיאורטי ומעשי

 • מושגים בסיסיים באיכות החשמל
 • הרמוניות במערכות חד/תלת פאזיות והשפעותיהן על רשת החשמל
 • שיטות להפחתת הרמוניות
 • שימוש בנתחי רשת והפקת דו"ח בדיקה
 • פתרונות לשיפור איכות החשמל במתקן לאחר ביצוע מדידות
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 09.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 04.07.19
בהנחיית: מהנדס שלמה אוחיון, שני-טק

להרשמה