Shany-Tech Academy

academyShany-Tech Academy

כובע סיום

תרמוגרפיה וקרינה אינפרה אדומה

 • תיאוריה על טכנולוגיית התרמוגרפיה
 • עקרונות פיסיקליים
 • שימוש במצלמה תרמית ככלי לתחזוקה מונעת בחשמל באחזקת מבנים
 • שיטות עבודה ותפעול
 • סדנא חצי יומית בין השעות 09.00-12.30 , כולל כיבוד קל
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • עלות: 250 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 28.01.20
בהנחיית: מהנדס עודד אנוקוב, שני-טק

להרשמה
כובע סיום

הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול

 • הכרת אמצעי הגנה בפני חישמול
 • יתרונות וחסרונות בכל אמצעי הגנה בפני חישמול
 • שיקולים בבחירת אמצעי הגנה בפני חישמול במתקן אותו אנו מתכננים
 • חיבור הארקות בין מבנים מה מותר? מה אסור?
 • התנסות מעשית על סימולטור ייחודי
 • בונוס! פתרון שאלות מוועדות רישוי בתחום הארקות
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 09.01.20
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 19.11.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 23.01.20
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

בדיקות תקופתיות במתקני חשמל – תיאורטי ומעשי

 • בדיקת ממסרי פחת
 • בדיקת לולאת תקלה
 • בדיקת רציפות הארקה
 • בדיקת התנגדות בידוד במתח נמוך
 • התנגדות אלקטרודת הארקה יחסית למסה הכללית של האדמה
 • כולל תעודת השתתפות ביום העיון
 • יום לימוד מלא בין השעות 9.00-16.00 , כולל ארוחת צהריים כשרה
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

כל הבדיקות באמצעות סימולטור ייחודי!

בתאריך 23.01.20
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה
כובע סיום

בדיקות במתקנים פוטווולטאים

 • מושגי יסוד, הגדרות ותקנים
 • בטיחות בחשמל
 • אמצעי הגנה בפני חשמול
 • הכרת סוגי מערכות, הרכיבים והציוד הנדרש להתקנת מערכת פוטוולטאית
 • ביצוע בדיקות תקופתיות במתקן פוטווולטאי
 • התנסות מעשית על סימלטור ייחודי
 • בונוס! פתרון שאלות מוועדות רישוי בתחום מתקן פוטווולטאי
 • עלות: 350 ₪ לפני מע"מ

בתאריך 26.11.19
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

בתאריך 30.01.20
בהנחיית: נתנאל בן חיים, מרצה מומחה לתחום החשמל

להרשמה